امور معاملات

 

دفتر معاملات: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان 23، پلاک 10، طبقه اول

تلفن امور معاملات اوراق (واحد پذیرش): 88716579-88702695

تلفن امور معاملات اوراق (واحد آنلاین): 88705178-88703123

تلفن امور معاملات کالا و انرژی: 88726531-88716573-88726283

فاکس امور معاملات: 88480372

کد پستی: 1513933611

Address: First floor, No. 10, 23St., Vozara St.,Tehran.

Tel (Stock) : +98-21-88716579-88702695

Tel (Stock-Online) : +98-21-88703123-88705178

Tel(commodity): +98-21-88726531,88716573,88726283

Fax: +98-21-88480372

Postal Code: 1513933611

 

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع